ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η σωστή διάχυση του αέρα στο περιβάλλον είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές

για την επίτευξη των επιθυμητών συνθηκών άνεσης. Πράγματι, ανάμεσα στις κυριότερες αιτίες ενόχλησης του ανθρώπου στο περιβάλλον είναι :

α) Η υπερβολική ταχύτητα του αέρα (ρεύματα )

β) Η ανομοιογενής διανομή της ροής του αέρα σε σχέση με τα υπάρχοντα θερμικά φορτία,

θετικά ή αρνητικά

γ) Οι υπερβολικές αλλαγές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος σε κατακόρυφο ή

οριζόντιο επίπεδο.

Αυτές μπορούν να καταλογιστούν σε μια ακατάλληλη μελέτη ή κατασκευή του συστήματος διανομής ή και διάχυσης του αέρα .

Τα ρεύματα αέρα ορίζονται σαν εντοπισμένη αίσθηση ζέστης ή κρύου, σε μια οποιαδήποτε περιοχή του σώματος, που οφείλονται στην κίνηση και τη θερμοκρασία του αέρα, σε σταθερές συνθήκες σχετικής υγρασίας και μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολία

Το χειμώνα, τα ρεύματα είναι πιο ενοχλητικά από το καλοκαίρι. Από την άλλη πλευρά υπερβολικά χαμηλές ταχύτητες του αέρα, από 0,08 m / s και κάτω προκαλούν την αίσθηση στάσιμου αέρα που είναι το ίδιο ενοχλητική και γι΄αυτό πρέπει να αποφεύγονται.

Στην πραγματικότητα η ιδανική ταχύτητα του αέρα για την άνεση των ανθρώπων είναι περίπου 0,13 m / s , αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτή η τιμή επιτυγχάνεται δύσκολα.

Η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα σε δυο χώρους έχει επίσης μεγάλη σημασία για την άνεση. Συνήθως είναι ανεκτή μια μέγιστη διαφορά 1,5 ο C . Στο κατακόρυφο επίπεδο, για άτομα που κάνουν καθιστική εργασία, η διαφορά 2 ο C ανάμεσα στο δάπεδο ( πόδια ) και τη λεκάνη προκαλεί δυσφορία στο 10 - 20 % των περιπτώσεων.

Επίσης η διεύθυνση με την οποία η ροή του αέρα συναντά τα άτομα πρέπει να εξεταστεί. Η εμπειρία δείχνει ότι το άριστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν ο αέρας κατευθύνεται απευθείας προς το πρόσωπο. Αν ο αέρας χτυπά πλευρικά το κεφάλι, η αίσθηση που προκαλείται είναι λιγότερο ευχάριστη και , τέλος αν χτυπά τον αυχένα, ακόμα και με αποδεκτές ταχύτητες, δημιουργούνται πολλαπλές συνθήκες δυσφορίας. Μια αργή κίνηση του αέρα προς τα κάτω είναι εν γένει αποδεκτή, ενώ τα ανοδικά ρεύματα είναι πιο ενοχλητικά.

Στην μελέτη ενός συστήματος διανομής και διάχυσης του αέρα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά οι προαναφερθείσες απαιτήσεις και αντενδείξεις. Μία ,τέλεια από ψυκτικής και θερμικής πλευράς ,μελετημένη και κατασκευασμένη εγκατάσταση πρέπει να είναι το ίδιο καλά μελετημένη και στην διανομή και διάχυση του αέρα.

Μετά την εκτίμηση των θερμικών και των ψυκτικών φορτίων που επικρατούν στους χώρους η μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Α) Προσδιορίζεται η παροχή αέρα για κάθε χώρο ή περιοχή κατά την διάρκεια της θέρμανσης και του κλιματισμού. Επιλέγεται η μεγαλύτερη τιμή ανάμεσα στις δύο. Υπολογίζονται οι ενδεδειγμένες ταχύτητες του αέρα μέσα από τα βασικά εξαρτήματα της εγκατάστασης (πιν.1)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΕΡΑ ( m / s ) ME ΣΑ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οικιακές

Εμπορικές

Βιομηχανικές

Εξωτερικός αγωγός εισόδου

2,5 - 4

2,5 - 4,5

2,5 - 6

Φίλτρα

1,3 - 1,5

1,5 - 1,8

1,8 - 2,5

Ψυχρές μονάδες

1,5 - 2

2 - 2,5

2,5 - 3,8

Θερμές μονάδες

2,3 - 2,5

2,5 - 4

3,5 - 5

Είσοδος ανεμιστήρα

3,5 - 4,5

4 - 5

5 - 7

Έξοδος ανεμιστήρα

5,8 - 8,5

6,5 - 11

8 - 14

Κύρια κανάλια

3,5 - 6

5 - 8

6 - 11

Κανάλια διακλάδωσης

3,5 - 5

3 - 6,5

4,5 - 9

Β) Καθορίζεται ο αριθμός και ο τύπος των στομίων αερισμού για κάθε χώρο ή περιοχή δίνοντας προσοχή σε :

•  Ταχύτητα ροής του αέρα .

Εδώ ισχύουν οι επισημάνσεις που έγιναν προηγουμένως. Επίσης η ταχύτητα της ροής επηρεάζει άμεσα την ηχητική στάθμη. Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι ταχύτητες εκροής που είναι αποδεκτές στην πράξη για κάθε τύπο χώρου καθώς και το επιτρεπτό επίπεδο θορύβου .

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ( m / s ) ΕΚΡΟΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ταχύτητα

Επίπεδο Θορύβου

Κριτήριο θορύβου

Ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά στούντιο, βιβλιοθήκες

1,5 - 2,5

25 dB(A)

NR 20

Κατοικίες, δωμάτια
ξενοδοχείων, τράπεζες, θέατρα

2,5 - 3,8

30 - 35 dB(A)

NR 25 - 30

Γραφεία (χωρίς ακουστική επεξεργασία)

2,5 - 5

35 - 40 dB(A)

NR 30 - 35

Βιομηχανικά κτήρια

7,5 - 10

65 - 75 dB(A)

NR 60 - 70

•  Πτώση πίεσης στο στόμιο .

Υπερβολικές πτώσεις πίεσης μειώνουν τη στατική πίεση που είναι διαθέσιμη στον ανεμιστήρα και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή διανομή του αέρα και να προκαλέσουν αύξηση της ηχητικής στάθμης. Συνιστάται να μην υπερβαίνουν τα 7,5 Pa .

•  Θέση των θερμικών φορτίων στο χώρο .

Η ροή του αέρα πρέπει να κατευθύνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντισταθμίζει και να εξουδετερώνει τις εντοπισμένες πηγές θερμότητας ή «ψυχρής ακτινοβολίας».(Για παράδειγμα μεγάλες γυάλινες επιφάνειες , οικιακές συσκευές, μηχανές γραφείου κλπ).

•  Εμβέλεια ή ακτίνα διάχυσης ( B εληνεκές) .

Το βεληνεκές είναι η οριζόντια απόσταση από το στόμιο μέχρι το σημείο του ρεύματος όπου η ταχύτητα του αέρα έχει κατέβει στα 0,25 m / s .

Δεν πρέπει αναγκαστικά να είναι ίση με το μήκος του χώρου (εκτός και αν είναι εντοπισμένες πηγές θερμότητας στην απέναντι πλευρά).Συνήθως επιλέγονται εμβέλειες ίσες με τα ? της οριζόντιας απόστασης μεταξύ του στομίου και του απέναντι τοίχου.

5) Τύπος και αριθμός των στομίων.

•  Τερματική ταχύτητα του αέρα και διάχυση της ροής .

•  Σύστημα αναρρόφησης του αέρα .

Καθορίζεται για κάθε χώρο ή περιοχή αν θα τοποθετηθούν μία ή περισσότερες γρίλιες αναρρόφησης ή διέλευσης. Για το σκοπό αυτό λαμβάνονται υπόψη:

- μέγιστη αποδεκτή ταχύτητα του αέρα

•  μέγιστη αποδεκτή πτώση πίεσης για την διέλευση του αέρα.

•  θόρυβος που παράγεται

Ο αέρας κινείται προς τις γρίλιες αναρρόφησης από όλες τις διευθύνσεις έτσι ώστε η ταχύτητα του να μειώνεται αισθητά με την απόσταση. Η ταχύτητα του αέρα στα στόμια αναρρόφησης και διέλευσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1,5 m / s .

Στον πίνακα 3 αναφέρονται τιμές ταχύτητας με την οποία διασχίζονται τα στόμια για διάφορες εφαρμογές .Τα στόμια πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε στάσιμες περιοχές για να επιτρέπουν μια κίνηση του αέρα με τις ενδεδειγμένες σ΄αυτά τα σημεία ταχύτητες. Ποτέ δεν πρέπει να τοποθετούνται απέναντι από τα στόμια παροχής .

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΓΡΙΛΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (m/s)

Γρίλιες αναρρόφησης

Βιομηχανικοί χώροι

Εμπορικοί χώροι:

Πάνω από την κατειλημμένη περιοχή

Μέσα στην κατειλημμένη περιοχή:

-μακριά από θέσεις καθημένων

-κοντά σε θέσεις καθημένων

σε διαδρόμους

Οικιακοί χώροι

4 και άνω

4

3,5

1,5

3,5

2

Αεροφράκτες υπερπίεσης

Βιομηχανικοί χώροι

Οικιακοί χώροι

5 και άνω

1,5 - 2

Γρίλιες σε πόρτες

Στατική πίεση πριν τη γρίλια

mm Σ.Υ. 0,6

1,25

2,5

6 και άνω

1,5

2

2,5

3

Home Εταιρικό προφίλ Προϊόντα Στοιχεία για την μελέτη Επικοινωνία Οικονομικά στοιχεία
© Copyright 2004 PERSIDA LTD. Created and hosted by